+48 790-248-300

Pn-Pt: 8:00-16:00

ul. Kierbedzia 8/187

00-728 Warszawa

NON OMNE QUOD LICET HONESTUM EST - Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe TESTIS UNUS TESTIS NULLUS - Jeden świadek, żaden świadek IUS EST ARS BONI ET AEQUI - Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Rafał Pura świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną osobom fizycznym i prawnym. Kancelaria specj

O mnie

Od 19 lutego 2010 roku prowadzę własną Kancelarię Adwokacką. Z racji wieloletniej pracy w Prokuraturze specjalizuj

Oferowane usługi

Kancelaria świadczy usługi z zakresu obsługi osób fizycznych i prawnych.

Oferowane Usługi

PRAWO KARNE
W ramach prowadzonych spraw z prawa karnego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 1.  obrony podejrzanego/oskarżonego/skazanego w każdym z etapów postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)
 2.  reprezentowania pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego a także reprezentowanie jego praw przed sądem (występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela publicznego)
 3.  reprezentowania innych osób nie będących stronami postępowania karnego
 4.  sporządzania pism procesowych (wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji, subsydiarnych aktów oskarżenia, prywatnych aktów oskarżenia)

PRAWO CYWILNE
W ramach prowadzonych spraw z prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 1.  spraw związanych z nieruchomościami (sprzedaż, zakup, badanie stanu prawnego), hipoteka, postępowanie wieczystoksięgowe przed sądami,
 2.  przygotowywania projektów umów, porozumień, (umowy typowe i mieszane),
 3.  doradztwa w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów, problematyka umów: sprzedaży (w tym rękojmia i gwarancja), gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, o roboty budowlane,
 4.  spraw o zapłatę przeciwko członkom zarządu, w sytuacji gdy spółka z o. o. stała się niewypłacalna;
 5.  zastępstwa procesowe przed sądami w sprawach cywilnych,
 6.  sporządzanie pozwów i innych pism procesowych, w tym środków odwoławczych (zażalenia, apelacje);
 7.  windykacja należności,

PRAWO RODZINNE
W ramach prowadzonych spraw z prawa rodzinnego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 1.  doradztwa i prowadzenia spraw o rozwód (zastępstwo procesowe przed sądami)
 2.  doradztwa i prowadzenia spraw o alimenty w tym o podwyższenie bądź obniżenie alimentów(zastępstwo procesowe przed sądami)
 3.  doradztwa i prowadzenia spraw o kontakty (zastępstwo procesowe przed sądami)
 4.  doradztwa i prowadzenia spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej (zastępstwo procesowe przed sądami)
 5.  doradztwa i prowadzenia spraw o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa (zastępstwo procesowe przed sądami)

PRAWO PRACY
W ramach prowadzonych spraw z prawa pracy Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 1. reprezentowanie przed sądem pracodawcy lub pracownika
 2. analizowanie umów o pracę
 3. prowadzenie spraw z zakresu zakazu konkurencji
 4. analizowanie dokumentów

PRAWO GOSPODARCZE
W ramach prowadzonych spraw z prawa gospodarczego i upadłościowego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 1.  zakładania
  i rejestracji spółek handlowych (wszystkie rodzaje) zastępstwo w
  postępowaniu rejestrowym przed Sądem Gospodarczym (KRS);
 2.  sporządzania projektów umów spółek i innych dokumentów koniecznych do powstania Spółek,
 3.  bieżącej obsługi prawnej spółek w zakresie prowadzonej działalności;
 4.  obsługi organów spółek (np. posiedzenia zarządu, rady nadzorczej),
 5.  przygotowywania i opiniowania projektów umów handlowych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą spółki,
 6.  sporządzania projektów opinii prawnych;
 7.  przygotowywania oraz prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego;
 8.  pomocy prawnej w windykacji wierzytelności w tym zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym
 9.  zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach gospodarczych
 10.  sporządzania pozwów i innych pism procesowych, w tym środków odwoławczych (zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne)

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
W ramach prowadzonej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych jak i prawnych Kancelaria oferuje:
 1.  udzielanie porad prawnych, interpretacji i wyjaśnień dotyczących treści przepisów prawnych (ustnie oraz pisemnie, jak również za pośrednictwem e-mail lub fax);
 2.  przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych;
 3.  audyt prawny;
 4.  optymalizacja formy prowadzonej działalności gospodarczej (doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej);
 5.  występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, sądami administracyjnymi i innymi urzędami administracji publicznej i samorządowej;
 6.  windykacja należności;
 7.  współpraca z kancelariami: komorniczą, notarialną, podatkową.
DANE ADRESOWE

ul. Kierbedzia 8/187 00-728 Warszawa

TELEFON

+48 790-248-300

FAX

+48 22 350-71-63

Copyright 2019 © All rights Reserved – Rafał Pura

0 0 votes
Daj ocenę